تیغه فوم دار ترک ، موتور و مدار فرمان اروپایی ، ریل آهنی گالوانیزه ضد سرقت ، قفل کشویی برقی برای امنیت بیشتر  
نصاب گوش به فرمان
ما یادگاری می سازیم

کرکره برقی  از جمله فعالیتهای گروه صنعتی اوا میباشد این شرکت تولید فروش ونصب وخدمات کرکره برقی را از سال 1387 اغاز نمود .

کرکره برقی 2018240

کرکره نوعی از انواع درب می باشد که امروزه با توجه به نوع کارکرد بسیار مورد توجه قرا گرفته است .یکی از دلایل توجه به این نوع از درب عدم اشتعال فضا می باشد.این نوع درب هنگام جم شدن فضای بالای درب(سقف) را اشغال می نماید و برای مکان هایی که دارای محدودیت فضا می باشد، مناسب است .
آشنایی با انواع موتور کرکره :
سانترال central -MC:
موتورهای کرکره سانترال (MC)
 به همراه کاسه فنر ترکیب بسیار قوی و مناسبی برای کرکره های سنگینی قدیمی و همچنین کرکره تیغه آلمینیومی  به وجود آورد
متداول ترین رنج برای این موتورها 140 نیوتن بر متر می باشد که برای کرکره هایی تا وزن حدود 200 کیلو گرم مناسب هستند اما رنج های 280 و 450 کیلوگرم نیز موجود می باشد که با خلاص کردن موتور و با کمک کاسه فنر کرکره به راحتی و با دست بالا و پایین ، سیستم انتقال قدرت نیرو محرکه که در این نوع موتور مشابه با کرکره های قدیمی می باشند. در کرکره ها فنرها در جهت معکوس وزن کرکره ها کوک شده بر روی کرکره بود. در این نوع کرکره های قدیمی سیستم بالابر ، فنر ها در جهت معکوس وزن کرکره ها کوکو شده و نیرو وزن درب خنثی می کنند. در کرکره های قدیمی به علت خنثی شدن می باشد.

کرکره برقی 2 16


نیرو وزن توسط فنرها با یک فشار کم به سمت بالا حرکت می کرد اما برای کشیدن پایین کرکره باید نیروی زیادی به کرکره وارد شود ، این نیرو به همراه نیرو کشیدن وزن کرکره باعث کوک مجدد فنرها می شوند. نقش موتور در کرکره های جدیدی نقش همان نیروی دست در کرکره های قدیمی می باشد. موتور MC در هنگام بالا آمدن کرکره نیروی بسیار کمی را وارد میکند و بالا برنده و کرکره فنره ای کوک شده می باشند .اما در هنگام پایین آمدن کرکره موتور بیشترین نیرو را وارد کرده تا  ضمن پایین آمدن کرکره فنرها نیز کوک کردند، این نوع موتور ها از نظر نصب بسیار ساده هستند .

اجزای اختصاصی این سیستم شامل موارد زیر می باشد :
-  موتور توبولار : که متفاوت با موتور دو سیستم دیپر است. هم در شکل و هم در جا و نحوه بسته شدن و کار کردن
- شفت: قطر شفت در سیستم به صورت زیر است:
 سیستم ساید، سیستم توبولار ، سیستم سنترال.
- 2 عدد
  پلیت
- یاتاقان
- اند گپ
- ستاره ای
در این سیستم برعکس سیستم سنترال که شفت ثابت بود و تکه متحرکموتور که بخش اعظم موتور نیز می باشد داخل شفت می رود و به وسیله پیچ به شفت محکم و ثابت  میشود وقتی موتور کار میکند و در نتیجه قسمت متحرک موتور شروع به چرخیدن می کند، همراه با خود شفت را نیز می چرخاند. در اینجا دیگر خبری از کاسه فنرها نیست. تیغه ابتدایی مستقیما  روی شفت پیچ میشود. وقتی موتور کار میکند قسمت متحرک آن در یک جهت شروع چرخیدن می نماید. همراه با خود شفت را نیز که به آن پیچ شده می چرخاند. در نتیجه تیغه ابتدایی و همراه با آن سایر تیغه ها که به تیغه ابتدایی سوار شده اند شروع به رول دور شفت می کنند یا از حالت روال شده باز می شوند. در اینجا چون کاسه فنر وجود دارد حجم رول تیغه ها به دور شفت کمتر از سیستم سنترال میباشد.

درب اتوماتیک شیشه ای ، در اماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .

درهـای خـودکار از نظـر نـوع عملکـرد به سـه دسـته تقسـیم مـی شـوند  : انـواع درهای کشـویی کـه عمدتا در ورودی سـاختمان هـای اداری و همگانـی بـکار مـی رود . 

الف )درهای بازویي   ب) درهای کشویي پ ) درهاي کرکره اي ، درهـاي کرکـره اي از قسـمت هـاي مختلفـي تشـکیل شـده انـد
 ساختمان درهای کرکره ای:
درهـای کرکـره ای در گذشـته  بـرای ورود بـه مکانهـای بازرگانـی اسـتفاده مـی شـد ولـی امـروزه کاربـرد آنها عمومیـت پیـدا کـرده اسـت مثـلا در پارکینـگ خـودرو منـازل و مغـازه هـا کاربـرد زیـادی دارد .    درهای کره کره ای از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند در ادامه اجزای آن معرفی می شود. 01-   شفت (محور)-2-1 از یـک لولـه فـولادی با قطـر2/ 3 یا 4 اینـچ (حدود 01 سـانتی متر) تشـکیل مـی شـود که هسـته و محـور اصلـی در میباشـد وتیغه های آلومینیومـی در کرکـره ای بـه دورآن ان پیچیـده می شـود.     -تیغه ها 10-2-2 از نظـر سـبکی و اسـتحکام در ، از تیغـه هـای بـا جنـس آلومینیومـی اسـتفاده مـی شـود، پهنـای ایـن تیغه ها 041،021،001 میلـی متـر و در رنگهـای مختلـف و بـه دو شـکل تخـت یا قوس دار سـاخته  ، 80 ، معمـولأ 06 می شود
 تیغه هـای آلومینیومـی معمـولأ در حالـت قوس دار سـاخته می شـوند تـا هنگام تشـکیل رول و حلقه اسـتوانه ای بـه دور شـفت در حالـت بهتـری قـرار گیـرد. ایـن تیغه هـای قـوس دار در دو مـدل یـک پل وسـط دو حفـره در ) ایـن تیغه هـا در اندازه هـای 5، 6، 7 متـر سـاخته و 5 طرفیـن یـا دو پـل سـه حفـره سـاخته می شـود (شـکل تولیـد می شـوند
موتور:
در گذشـته فروشـندگان یـک چـوب بلنـد بـرای جابجـا کـردن کرکـره در مغازه هـای خـود داشـتند، امـروزه در درهـای اتوماتیـک، موتـور الکتریکـی نیـروی بـالا و پاییـن شـدن کرکـره در را تأمیـن می کنـد (شـکل 6).الکتروموتورهـای رایـج کنونـی دو نـوع موتـور درون نصب  ( توبـولار ) و موتور برون نصب (سـاید) هسـتند.  موتورهـای «توبـولار»  کـه کاربـرد بیشـتری از موتورهـای سـاید دارنـد درون شـفت در نصـب می شـوند و چـون محدودیـت فضـا و جـا دارنـد از حیـث تـوان ضعیف تراز موتورهای سـاید هسـتند ولـی این مزیـت را دارا هسـتند کـه فضـای کمتـری گرفتـه مـی شـود،.
 موتورهـای الکتریکـی در هـای خـودکار بـا جریـان الکتریسـیته متنـاوب 083 و022 ولـت و یا ولتاژ  مسـتقیم ولـت کار می کننـد . انتخـاب موتـور در سیسـتم در خـودکار بـر اسـاس وزن در و تعـداد دفعـات باز و بسـته  24 شـدن است .

سیستم سانترال ، مرکزی:
 در این سیستم موتور در وسط و روی شفت ( لوله ای که تیغه های کرکره دور آن و کاسه فنرهای متصل به آن می پیچیند) قرار می گیرد و موجب گردش آن میشود. شفت در این سیستم با چند عدد کاسه فنر ادغام شده است. کاسه فنرها عامل کمکی به موتور برای بالا و پایین کردن تیغه ها هستند.این سیستم یک شیستم قدیمی ست که اکنون جای خودش را به سیستم توبولار و ساید داده است .
معایب این سیستم :
به دلیل استفاده از کاسه فنر دور شفت، قطر فضای لوله شکلی که تیغه ها دوره آن می پیچیند بزرگ بوده و در نتیجه رول کامل تیغه ها حجم بیشتری نسبت به دو سیستم دیگر اشتغال میکند.
- دراین سیستم مشکل شکستن فنر ( که داخل کاسه فنرها قرار دارد) وجود دارد که در صورت شکستن باید تعویض با تعمیر گردد . در سیستم دیگر ما اصلا  فنری داریم که بخواهد بشکند.
- برای نصب سیستم باید قبلا فنرها کوک شوند
- نصب و ارئه خدمات برای کرکره های اتوماتیک مبتنی بر این سیستم سخت تر و وقت گیر تر می باشد در حالی که 2 سیستم دیگر ساده تر می باشند.

اجزای و قطعات مشترک در هر 3 سیستم :
تیغه ها :
 - جنس : آلومینوم، گالوانیزه و نانو کامپوزیت
در حال حاضر از جنس آلومینوم بیشتر استفاده می شود
- پل: بدون پل ، 1 پل ، 2 پل
پل داخل تیغه در واقع استحکام تیغه را بیشتر می کند.
 -اندازه : 45،60،70،80،90، 100 mm
در حال حاضر تیغه 80 مرسوم می باشد .
- رنگ: انواع طیف رنگ های پودری الکترواستاتیک کوره ای
3 رنگ شفید، کرم و نقره ای معمولا  به صورت فابریک و رنگ شده خود کارخانه سازنده موجود می باشند. ولی سایر رنگ ها از تیغه  خام استفاده می شود که باید بر اساس کد رنگ انتخاب شده توسط مشتری در کارگاه ها یا کارخانه های رنگ پودری ، رنگ شوند. خصوصیات رنگ به خصوصیات رنگ پوردی استفاده شده بستگی دارد .
- انحنا  : تخت یا قوس دار
در حاضر از مدل لباس قوس دار استفاده میشود  که به راحتی دور شفت رول تیغه ها رول میشود .
-پانچ دار یا دونه پانچ
این امکان وجود دارد که روی تیغه سوراخ هایی به شکل دایره یا مشتطیل ایجاد کرد و در نیتجه سمت دیگر کرکره زمان بسته بودن قابل دیدن باشد و معمولا تیغه پانچ دار به صورت تک جداره می باشد.
 تیغه انتهایی :
معمولا برای اینکه تیغه آخر بیشتر در معرض ضربه قرار دارد، همچنین در بعضی موارد افراد مایل اند روی کرکره قفل هم بزنید از تیغه انتهایی استفاده می کنیم. تیغه انتهایی محکم از بقیه تیغه هاست، به علاوه اینکه تخت می باشد نه قوس دار .
لاستیک انتهایی :
به تیغه انتهایی یا آخرین تیغه سوار می شود. خاصیت الاستیک آن باعث میشود وقتی تیغه ها به انتها و روی کف زمین رسیدن، ضربه توسط این لاستیک کنترل شود. به علاوه به دلیل وجود آب و کثیفی در کف زمین، آب و کثافت به تیغه نخورند.
کپس: در  دو سمت هر تیغه قرار می گیرد. در واقع نوعی نگه دارنده می باشد تا تیغه ها نسبت به هم چپ یا راست نروند .
2 عدد ریل به همراه واشر مویی: در دو طرف کرکه قرار می گیرند و تیغه ها داخل آنها حرکت می کنند . در واقع تیغه ها را نگه می دارند تا دریک مسیر مشخص بالا و پایین بروند. جهت جلوگیری از خش برداشتن تیغه ها، داخل هر ریل واشر مویی به کار رفته که بافت نرمی را در لبه های ریل فراهم می کند تا تیغه ها هنگام بالا و پایین رفتن خش  برنادرن . رنگ ریل معمولا هم رنگ تیغه ها انتخاب می شود .
برد یا رسیور یا کنترل باکس :
امکانات برد:
- سوکت چشمی : بعضی ها ندارند یعنی قابلیت نصب چشمی برای آنها وجود ندارد
- سوکت فلاشر: بعضی ها ندارد یعنی قابلیت نصب چشمی برای آنها وجود ندارد .
- سوکت فلاشر : بعضی ها ندارد یعنی قابلیت نصب فلاشر( چراغ چشمک زن) برای آنها وجود ندارد .
- سوکت موتور : که همگی دارند و سیم های موتور به آنها وصل می شود .
- سوکت برق: برق برد و سایر اجزای الکتریکی کرکره اتوماتیک را تامین می کند .
- دکمه time: زمان موتور و بسته شدن اتوماتیک را میتوان با آن تنظیم کرد. بعضی  برده ها ندارند .
- دکمه lrn: برای ست کردن ریموت ها یا خذف آنها .