درب بازکن اتوماتیک پارکینگی محک
درب بازکن اتوماتیک پارکینگی وی تو کالیپسو
درب بازکن اتوماتیک پارکینگی کوچی
درب بازکن اتوماتیک هیدرولیک  فادینی
درب بازکن اتوماتیک پارکینگی  پروتکو
درب بازکن اتوماتیک پارکینگی  فک
انواع درب بازکن های ریلی و بازویی دو لنگه.