چگونگی انتخاب بهترین درب اتوماتیک ریلی برای پارکینگ:

 این درب ها به این صورت می باشند که یک دل درد که اکثرا از دو و نیم متر ارزش بیشتر است به صورت کشویی به سمت راست یا چپ رفته و محیط ورودی را به کلی باز می‌کنند.
درب ریلی برای  مکان هایی استفاده می شود که به تمام فضاهای ورودی پارکینگ احتیاج دارند و یا تازه درد به قدری بزرگ و سنگین باشد که استفاده از مدل های دیگر مانند درب پارکینگ لنگه ای، زیر سقفی یا زیرسطحی مقرون به صرفه نباشد. از این درب بازکن ریلی می‌توان در پارکینگهای  مسقف و باز نمود  ،زیرا که باز و بسته شدن این درب اتوماتیک کم صدا است و برای ساکنین مجتمع آلودگی صوتی ایجاد نمی کند در کشور ما بیشتر از درب ریلی در مکان های صنعتی مانند کارخانه ها و انبارها استفاده و نصب می‌شود. امروزه نیز استفاده از درب کشویی و درب بازکن های ریلی به دلیل کم صدا بودن و زیبایی و همچنین کم جا بودن آن در مجتمع های مسکونی و تجاری نیز رو به افزایش است. از محدودیت‌های درب های ریلی می توان به سرعت پایین آن هنگام باز و بسته شدن درب و الزام داشتن فضای آزاد معادل اندازه خود در در سمت چپ و راست آن می توان اشاره کرد. درب باز کن اتوماتیک متناسب با درب ریلی در کل تنوع خاصی ندارند و همگی به یک صورت کار می‌کنند معمولاً موتورگیربکس را در بالا یا پایین انتهای درب قرار می‌دهد. حرکت چرخ دنده ای را به حرکت در می آورد و درب عقب و جلو حرکت خواهد کرد.

مراحل نصب درب ریلی:
انتخاب محل مناسب موتور،که در انتهای لنگه متحرک،جهت باز شدن لنگه متحرک ، در چپ یا راست قرار می گیرد.
زیرسازی موتور،  زیر سازی  بتن ریزی و همچنین قرار دادن بلیت به صورت فراز و مماس با سطح زمین انجام می دهیم.
نکته:
به دلیل اینکه تنها راه ورود سیم ها به موتور از داخل پلیت می باشد لذا در مرحله بتن ریزی و زیرسازی باید کل لوله کشی مناسب انجام گردد .

درب اتوماتیک شیشه ای ، در ماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .

درب اتوماتیک کشویی - ریلی :
درب اتوماتیک ریلی را درب اتوماتیک کشویی نیز می نامند، امنیت بالای نسبت به درب های کرکره ای دارد امافضای بیشتری را اشغال می کند. امکان آنکه درب ریلی یا دری کشویی معمولی به اتوماتیک ، همان هوشمند تغییر دهید به راحتی و یا هزنیه کم امکان پذیر بوده و نیازی به تعویش درب نیست .با توجه به اینکه ورودی هایی که در این نوع درب آن نصب می شود معمولا کمتر باز و بسته میشوند ، لذا عمر مفید قطعات آن خصوصا موتور آن طولانی تر می شود. درب های اتوامتیک ریلی عموما به دو نوع طبهقه بندی می شوند :
- درب های پارکنیگی
- درب های اتوماتیک شیشه ای .
به طور مثال یکی از درب های اتوماتیک ریلی درب Gator است ، این نوع درب ها تا وزن 600 کیلو و توان 24 ولت و امکان  قرارگیری تا 6 متر را دارند،البته باید ند نظر داشت که تنوع درب های اتوماتیک و البته از نوع پارکنیکی ریلی بسیار زیاد است و هر کدام از این نوع درب ها با توجه به موقعیت قرار گیری از لحاظ نوع، اندازه و توان مصرفی  متفاوتی هسنتد.
 اجزای اصلی درب های اتوماتیک کشویی -ریلی :
- فلاشر
-  آهن رابایی پایین
- ریل فلزی
- جک ریلی
- آهن ربایی بالا
- چشمی تشخیص مانع
- موتور مخصوص درب
- دندان شانه ای  
- مدار الکتریکی یا فرمان
مقایسه درب های اتوماتیک پارکینگی تلسکوپی با کشویی -ریلی:
 درب های اتوماتیک تلسکوپی پارکنیگی روشی مشابه درب های ریلی پارکنیگی دارد و همانند آنها کار می کند. با این تفاوت که درب های اتوماتیک ریلی شامل یه لت هستند که جهت باز و بسته شدن بر روی ریل می لغزند، اما دربه ای تلسکوپی یه جای لت از چندین لت لغزنده بر روی ریل ها ساخته شده اند. بنابراین نیازمند فضای کمتری نسبت به درب های اتوماتیک ریلی - کشویی می باشند. در نتیجه درب های اتوماتیک تلسکوپی راه حل مناسب برای مکان هایی می باشد که محدوددیت فضا وجود دارد و صرفه جویی موجود زیادی دارد.

بازوهـا: شـامل دو جـک می باشـد در انـواع قدیمی تـر این نوع جک هـا هیدرولیـک بـوده و بـا یـک پمـپ فشـار روغـن درون هـر کـدام از بازوهـا حرکـت می کننـد (شـکل 12 ) ولـی در نمونه های جدیـد یـک  موتـور الکتریکـی و چرخ دنـده درون هر جـک عامل حرکـت جـک و اعمال فشـار به در اسـت. فرمـان بـاز شـدن این گونـه درهـا بـا ریمـوت کنتـرل ولـی بسـته شـدن می توانـد بـا ریمـوت و یـا بـا زمـان سـنج باشـدکه شـروع عملکـرد آن را چشـم الکترونیـک پـس از گـذر خـودرو و نفـر از در  بـا ولتاژ 42 ولت جریان مسـتقیم و در ْباشـد. ایـن نـوع درها معمولا نـوع قدیمـی 21 ولـت کار می کننـد. در زمان قطع بـرق دکمه ای به روی جـک، آنهـا را آزاد می کنـد تـا در با نیروی دسـت باز  مي شـود ().          هنگام قطع برق بروی این بازوها یک کلید وجود دارد که با گرداندن آن بازوها آزاد می شوند و می توان آنها را با نیروی دست باز و بسته نمـود نمونـه ایـن کلید ها را در  برای دو نـوع بازوی فوق
 می بینیم.
مشخصات مهم نوشته شده بر روی جک ها در شکل 42 مشخصات نوشته شده بر روي بازوي در مشاهده مي شود.  1- ولتاژ و فرکانس کار توان الکتریکی بر حسب وات یا جریان بر حسب آمپر 2 - مقدار نیروی وارده از بازو به در بر حسب نیوتن  3 - تاریخ ساخت وکشور سازنده  4 5 -  دمای محیط کار - سری ساخت 6 - مدت زمان کورس کامل جک بر حسب دقیقه 7 - سرعت جابجایی در بر حسب متر بر ثانیه   8
-جک هیدرولیک با فشار روغن
-جک موتوری
- مشخصات فنی بازو (در بازویی)
 -سوئیچ آزاد سازی جک ها هنگام قطع برق
-ارزشیابی شایستگی درهای خودکار .

 نصب: براي نصب در خودکار کرکره اي در چند مرحله زیر دنبال مي شود. الـف) ابتـدا تیغه هـا را بـرش می زنیـم پـس از آن از شـیارهای هـم می گذرانیـم و در ریل هایـی که بر روی دیـوار نصـب کرده ایـم می گذرانیـم و بـه دور شـفتی کـه در بالای درب جـوش داده ایـم می پیچانیم. ب) موتور چرخ دنده ها و زنجیر را نصب می کنیم. ج) کار سیم کشی را انجام می دهیم. د) کلیدهای محدود کنندة لیمیت سوئیچ را تنظیم می کنیم. ایـن گونـه درهـا بـه خاطـر اینکـه از دو قسـمت جابجا شـونده از طرفین به وسـط سـاخته شـده اند بـه درهای کشـویی مشهور شـده اند. در مکانیسـم عملکـرد ایـن نـوع درهـا، انـرژی الکتریکـی یک موتـور الکتریک، بدون تماس دسـت و بـا فرمان از یک سنسـور چشـم الکتریکی باعث باز و بسـته شـدن در کشـویی می شـود . این گونه درها شامل سه نوع زیر است: - در تخت (اسلایدینگ) 1 )Curve2- در نیم گرد  - در گردون گردشی.